Αναζήτηση
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΩΝ

Ιστορικό ταμείου

Το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών  (ΤΣΙ) ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2000 μετά από τη ψήφιση της σχετικής Νομοθεσίας (Κ.Δ.Π. 295/99) και το 2011 έγινε διεύρυνση  και μετονομασία του σε Ταμείο Συντάξεων Ιατρών και Οδοντιάτρων (ΤΣΙΟ). Σήμερα, 18 χρόνια μετά την ίδρυση του, είναι ένα ταμείο σύνταξης το οποίο διοικείται με  επαγγελματισμό.

Τα ωφελήματα και οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΤΣΙΟ περιλαμβάνονται στο δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικής προστασίας στην Κύπρο και αποτελούν συμπλήρωμα του πρώτου πυλώνα ο οποίος αποτελείται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Το ΤΣΙΟ πέρα από τη συνταξιοδότηση, παρέχει και ένα προνομιακό ειδικό σχέδιο ασφάλισης, το οποίο εξασφαλίζει κατά απόλυτο τρόπο τις περιπτώσεις ανικανότητας άσκησης του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε το 2003 την Οδηγία 2003/41/ΕΚ εκτιμώντας την ανάγκη της επέκτασης του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικής προστασίας στις χώρες Κράτη Μέλη. Σύμφωνα με την Οδηγία, «από τη στιγμή που τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υφίστανται συνεχώς πιέσεις, οι επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές θα αποτελούν στο μέλλον όλο και περισσότερο το συμπλήρωμα τους».

 

Οι κανόνες της Οδηγίας, μέσω της επιβολής αυστηρών προτύπων εποπτείας, διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των ταμείων και ως αποτέλεσμα ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις διατάξεις της Οδηγίας και τους λόγους για τους οποίους κατέστη αναγκαία η υιοθέτηση της, περιλαμβάνονται στο κείμενο της Οδηγίας.

 

Η Οδηγία αυτή μεταφέρθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο με Νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 17 Νοεμβρίου του 2006 (Νόμος 146(Ι) του 2006 που προνοεί για την Ίδρυση, τις Δραστηριότητες και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών).

 

Ακόμη και πριν την εφαρμογή του Νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΣΙΟ έπαιρνε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και επαγγελματική διαχείριση της λειτουργίας του Ταμείου.

 

Tα ενεργά μέλη του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένψν και των Οδοντιάτρων,  είναι σήμερα περίπου 1.951.  Από την έναρξη λειτουργίας το Ταμείο Σύνταξεων  έχει πληρώσει περίπου ............ εκ ευρώ (Βλέπετε παρακάτω Πίνακα).

 

 

 

Είδος Παροχής

Αριθμός

δικαιούχων

Συνολικό Ποσό που πληρώθηκε

Αφυπηρέτηση

346

 (υπό μορφή εφάπαξ)

Παροχή Βοηθήματος Θανάτου - Παροχή Θανάτου - Παροχή Θανάτου από ατύχημα

13

€1,207.887

Παροχή Ανικανότητας

16

€1,048.010

Επιστροφή Εισφορών


€12.231

 

Ενεργητικό


 Η κατανομή ενεργητικού στο τέλος του 2011 είχε ως εξής:

      - Μετρητά 40,8%

      - Χρεόγραφα 29,2%

      - Τοπικές Μετοχές 1,5%

      - Ακίνητη Περιουσσία 25,5%


 

Όσον αφορά τις επενδύσεις στο Κυπριακό Χρηματιστήριο, η αξία κατά τις 31/1/2012 ήταν  €256,754 με κόστος κτήσης €203,928  και πραγματοποιηθέν κέρδος €52,000.

 

Επενδύσεις Εξωτερικού:

Το Ταμείο επένδυσε σε εταιρικά χρεόγραφα εξωτερικού το ποσό €958,500. Η αξία των χρεογράφων κατά τις 31/1/2012 ήταν 813,000. Η συγκεκριμένη αξία αντικατοπτρίζει ενδεικτικές τιμές της αγοράς κατά τον συγκεκριμένο χρόνο. Τα επιτόκια κυμαίνονται από 5,33% μέχρι 8,04%. Οι αποδόσεις μέχρι την λήξη κυμαίνονται από 9,70% μέχρι 14,70% με μέσο όρο απόδοσης το 10,60%.

Κτιριακό συγκρότημα Round Hill:

Η εκτιμημένη αξία του κτιριακού συγκροτήματος Round Hill κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν €4,320,000. Η τιμή κτήσης του συγκροτήματος ανέρχεται για κτίρια και εξοπλισμό €3,654,200. Οι 36 μεζονέτες άρχισαν να ενοικιάζονται σταδιακά από το Μάρτιο του 2007 και το εισόδημα από ενοίκια για το έτος 2011 ήταν €105,562.
 

Υποχρεωτικότητα συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Ταμείο είναι υποχρεωτική για όλους τους ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι έχουν έξι επιλογές εισφοράς (€88, €132, €176, €264, €352, €440). Επίσης, υπάρχει ειδική επιλογή €44 για Ιατρούς ή Οδοντίατρους οι οποίοι έχουν λιγότερο από 2 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος. Οι εισφορές στο Ταμείο γίνονται αποκλειστικά από τα μέλη και δεν επηρεάζονται από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σε αντίθεση με άλλα ταμεία σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών.

 

Σημειώνουμε επίσης ότι τα Ταμεία Σύνταξης που λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν όλα σε υποχρεωτική βάση. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και του Ταμείου Σύνταξης Δικηγόρων. Σε περίπτωση που τα ταμεία αυτά θα λειτουργούσαν σε εθελοντική βάση, τότε δεν θα υπήρχαν τα πλεονεκτήματα που έχει σήμερα ένα μεγάλο υποχρεωτικό ταμείο σύνταξης. Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν το χαμηλό διαχειριστικό κόστος κατά μέλος, την ασφαλιστική κάλυψη με ευνοϊκούς όρους και τις οικονομίες κλίμακας από την επένδυση υψηλού αποθεματικού.

 

Το ΤΣΙΟ, σύμφωνα με το Νόμο 146(Ι)/2006 ακολουθεί αυστηρούς κανόνες συνετής διαχείρισης αφού διαθέτει:

 

-  Ανεξάρτητη διαχείριση

-  Εξωτερικό Αναλογιστή

-  Εξωτερικό Ελεγκτή

-  Νομικό Σύμβουλο

-  Σύμβουλο Επενδύσεων

-  Διαχειριστή Κεφαλαίων και

-  Θεματοφύλακα

 

Στη συνέχεια ο Νόμος ενισχύθηκε το 2010 με τη έκδοση των συμπληρωματικών οδηγιών 1 και 2 ως πιο κάτω:

 

1.   Η περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγία 1/2010.

 

2.   Η περί του επενδυτικού πλαισίου συνετής διαχείρισης των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγία 2/2010.

 

Στόχος των οδηγιών 1 και 2 είναι η προστασία των δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων και η Διασφάλιση της Καλής Διαχείρισης των Ταμείων.

 

Διακυβέρνηση

Το Ταμείο έχει εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα διακυβέρνησης όπως προβλέπεται από το Νόμο 146/2006.

 

 

Αριθμός Μελών

Ηλικιακή Κατανομή Μελών

 

 


Όροι χρήσης | Πολιτική προσωπικών δεδομένων | Ιστοχάρτης
Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants